Choose language

Kompetanse på lovverk – hvilket ansvar har du som leder?

Som leder har du et ansvar for at dine medarbeidere har oversikt over og kunnskap om relevant regelverk, veiledere og retningslinjer. Hvordan sikrer du dette?

Kunnskap-om-regelverket

Mer om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Medarbeidere skal ha oppdatert regelverk tilgjengelig

Helseretten endres stadig, og dette er et av de juridiske områdene det er størst endringer på for tiden. Virksomheter må ha oversikt over oppdatert lovverk, og relevant regelverk, veiledere og retningslinjer skal være tilgjengelig for medarbeiderne. Det er en tidkrevende jobb å holde oversikten over endringer og nye regler.

Hvordan kan du som leder sikre deg at dine medarbeidere har den nødvendige kunnskap om regelverket?

Høyskoleutdannede og fagarbeidere har noe eller svært lite helserett i utdanningen sin. I tillegg er det mange ufaglærte i helse- og omsorgstjenesten, og det er som regel lite kunnskap om det lovverket man skal forvalte. Som leder må du kartlegge den enkeltes kompetanse og behov for opplæring, og sørge for at medarbeiderne har den nødvendige kunnskap og forståelse.

Trenger du hjelp til å lage en god kompetanseplan?

KompetanseplanKommunen bør ha et system som sikrer kompetanse på alle nivåer. Når behovet for opplæring er kartlagt bør det utarbeides en kompetanseplan. Planen skal inneholde sentrale helserettslige emner som medarbeiderne må kunne. For eksempel taushetsplikt, selvbestemmelsesrett, brukermedvirkning, avvikshåndtering, journalføring, helsehjelp og tvang, informasjonsplikt m.m.

Kompetanse bør friskes opp med jevne mellomrom. Det kan være nyttig å benytte årshjul i arbeidet, da sikrer man at både nyansatte får innsikt i regelverket og samtidig en repetisjon for virksomhetens ansatte. Ved å ha opplæring i fellesskap, kan det legges til rette for diskusjon og refleksjon i gruppen. Felles fokus kan endre kultur, og bidra til bedre forståelse og trygghet om de bestemmelser i lovverket man er bundet av.

Visma har utarbeidet en guide på hvordan lage en god kompetanseplan, denne kan være til hjelp i arbeidet.

 

Last ned guide  «Hvordan lage en god kompetanseplan»

 

Medarbeidernes plikt til å holde seg oppdatert og gi forsvarlige tjenester

De som gir helse- og omsorgstjenester regnes som helsepersonell, og er bundet av helsepersonelloven. I lovens § 4 er forsvarlighetskravet hjemlet. Her fremgår det at helsepersonell har en selvstendig plikt til å gi forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp.

Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 8 angir kommunens plikt til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring, og å sørge for at medarbeiderne får påkrevd videre- og etterutdanning. Medarbeiderne har plikt til å ta del i nødvendig opplæring.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 pålegger også enhver som gir helse- og omsorgstjenester en plikt til å bidra til kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Dette forutsetter kunnskap og trygghet om lovverket.

 

 

Related blog posts