Choose language

Rollesammenblanding og gaver innenfor helse- og omsorgstjenesten

Det kan by på utfordringer når rollene som helsepersonell og privatperson glir over i hverandre, og når du blir tilbudt gaver i jobben. Dette ser vi litt nærmere på her.

Når du jobber i helse- og omsorgstjenesten følger det med en god del ansvar, plikter og forventninger. Du representerer helse- og omsorgstjenesten med måten du er på, og jobben du utfører. Samtidig er du jo den du er som menneske – privatpersonen deg.

I noen situasjoner kan disse to rollene lett gli litt over i hverandre om du ikke er observant, og dette kan få konsekvenser. Vi snakker her om de vanskelige gråsonene, hvor det ikke nødvendigvis finnes noen klare grenser.

Bli med på gratis webinar

Veilederen skal den 1. november 2023 ha et gratis webinar hvor vi vil ta for oss flere viktige punkter innenfor dette utfordrende temaet. Webinaret er åpent for alle som ønsker å lære mer om dette.

Webinar: Når rollene som helsepersonell og privatperson glir over i hverandre.

Å være bevisst på hvilken rolle den enkelte har i møte med pasienter og brukere er ikke alltid like lett. Spesielt på mindre steder kan det være utfordrende å skille klart mellom rollen som helsepersonell og privatperson. Hvilke regler gjelder? Og hvordan kan dere håndtere utfordringene?

Meld deg på gratis webinar i dag

Grunnleggende utgangspunkter

Utgangspunktet er klart: Helsepersonell er pålagt å opptre profesjonelt. En må alltid ha i bakhodet at det er en skjevhet som ligger i forholdet mellom pasient/bruker og helsepersonell. Dette må ikke utnyttes.

Og like klart er det at alle innbyggere har rett til likeverdige tjenester av god kvalitet, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, diagnose, seksuell legning, livssyn, tro, bosted, økonomi m.m. Og, det skal gjelde uavhengig av hvilket helsepersonell en møter på.

For å kunne oppfylle dette, må du som helsepersonell ha klart for deg hvilken atferd du skal ha, og ikke ha. Det er svært viktig med tanke på tilliten til helsetjenesten. Pasienter og brukere må kunne stole på at de vil møte helsepersonell som ivaretar den enkeltes integritet og menneskeverd. Og den enkelte pasient/bruker bør aldri føle at de settes i en vanskelig situasjon fordi helsepersonellet går “innafor” den personlige sirkel.

Samtidig er rammene satt også for å beskytte helsepersonellet selv, mot pasienter/brukere som ønsker noe “mer”.

Helsepersonell har et selvstendig ansvar for å ikke overskride grensene. Arbeidsgivere har ansvar for å forebygge at rollesammenblanding ikke skjer, og håndtere det på en god måte om det skjer.

Juridiske og etiske rammer

Det helsefaglige forsvarlighetskravet er hjemlet i helsepersonelloven, og gir et selvstendig ansvar for helsepersonell. Kravet endrer seg i takt med samfunnsutviklingen, og angir hvordan du skal innrette deg avhengig av fagkunnskap, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Rollesammenblanding og grenseoverskridende atferd kan gjøre at helsepersonell mister sin faglighet og blir personlig. Helsehjelpen kan da fremstå uforsvarlig.

Helsetilsynet, som håndhever brudd på blant annet helsepersonelloven, ser alvorlig på rollesammenblanding, og har tilbakekalt flere autorisasjoner pga. dette.

Det kan lettere oppstå problemer og spesielle utfordringer når helsepersonell bor og jobber på små steder. Derfor kan det til en viss grad være uunngåelig at helsepersonell får flere roller i relasjoner til de samme personene. Flere påpeker at strenge profesjonelle grenser er urealistiske i slike tilfeller. Allikevel har ikke Helsetilsynet vektlagt slike argumenter i stor grad. Her må det utvises ekstra forsiktighet, og du må hele tiden være bevisst på hvilken hatt du har på deg.

I tillegg til lov og tilsynspraksis, finnes det også etiske rammer for helsepersonell.

Forbud mot gaver

Helsepersonelloven har en bestemmelse som sier at helsepersonell ikke skal ta imot gaver fra pasienter/brukere, og bestemmelsen er utdypet i gaveforskriften.

En kan kanskje spørre seg om hvorfor dette ikke skal være lov?

Det handler i bunn og grunn om mye av det samme som dette med rollesammenblanding. Folk skal ha tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

Formålet med forbudet er å sikre at helsepersonell opptrer i tråd med pasientens eller brukerens interesser, og ikke handler ut fra hensynet til egen vinning eller andre utenforliggende hensyn. Et annet formål er å ivareta tilliten til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. En skal være sikker på at folk i møte med helsetjenesten blir behandlet likt, og ikke kan “kjøpe” seg til noe bedre.

Det er likevel verdt å merke seg at det ikke er et absolutt forbud mot alle gaver. Små gaver, for eksempel en blomsterbukett, kan være innenfor. Kommunen må her ha retningslinjer som beskriver hva som er lov og ikke.

Om både det enkelte helsepersonell og virksomhetsledelsen er bevisst på dette, og har lagt opp noen strategier for å møte pasienter/brukere som ønsker å vise sin takknemlighet gjennom gaver, da er mye gjort for å kunne løse en ellers litt ubehagelig situasjon.

Noen tips på veien

I situasjoner som nevnt over er det viktig å huske på:

  • Vær bevisst på egne holdninger og verdier, og hvordan dette bør komme til uttrykk i møtet med brukere, pasienter, pårørende, kolleger, arbeidsgivere og andre.
  • Møt brukeren/pasienten med vennlighet, respekt og omtanke. Respekter brukerens/pasientens private sfære, slik at nødvendige grenser inn mot privatlivet opprettholdes og vernes.
  • Meld alltid fra til leder/fagansvarlig, dersom du oppdager integritetskrenkende og uverdige forhold, og/eller faglig uforsvarlig tjenesteyting.
  • God og åpen kommunikasjon er ofte veien til felles forståelse. Med en forklaring om at som helsepersonell har man regler å følge, vil de fleste situasjonene løse seg.

E-læringskurs

I Veilederen kan du se e-læringskurs om rollesammenblanding hos helsepersonell. Her finner du også et eget kurs om forbudet mot gaver.

Opprett gratis prøvebruker og se kurs i Veilederen

Related blog posts