Choose language

Ansatt i helse- og omsorgstjenesten? Få grunnleggende innføring i juss!

Juridisk kompetanse er en forutsetning for å gi pasienter og brukere som trenger det, nødvendig og forsvarlig hjelp til rett tid. Kunnskap om juss er slik vi ser det, viktigere enn noen gang. Hvordan kan du som jobber i helse- og omsorgstjenesten effektivt øke din kompetanse?

Bli tryggere i jobben

Hvorfor er juridisk kompetanse viktig?

De siste årene har det vært et sterkt fokus på behovet for juridisk kompetanse i helse- og omsorgssektoren. Dette er blant annet fordi helseretten er et svært omfattende rettsområde med mange detaljerte regler. Utviklingen har gått mer og mer i retning av å sette pasientens rettigheter i fokus, og dagens helserett bygger på en såkalt rettighetsmodell. Pasientene har også blitt mer bevisst sine rettigheter, og til sammen har dette ført til at kunnskap om juss har blitt veldig viktig når man jobber i helse- og omsorgstjenesten.

Hver dag står du og dine kollegaer overfor små og store beslutninger som kan få store konsekvenser for pasientene, brukerens og pårørendes hverdag og helse. Jussen ligger som en basis i alle avgjørelsene, i valgene du tar og hvordan du opptrer overfor pasientene og brukerne når du yter helse- og omsorgstjenester.

Lover og regler legger rammene for arbeidet du gjør i det daglige. Læren om hvordan vi løser juridiske problemstillinger kalles for rettskildelære. Det betyr at det er en egen metode for hvordan vi går frem for å finne svar på juridiske spørsmål. Metoden brukes av alle jurister, advokater og dommere – og er også noe du kan lære!

Mange opplever juss som litt vanskelig. Juss er imidlertid ikke valgfag når du jobber i helse- og omsorgstjenesten. Kompetanse på lovverket og kjennskap til juridiske prinsipper er en forutsetning for at du skal handle rett og i tråd med de kravene som stilles til deg som helsepersonell.

Bli trygg i jussen med Visma Veilederen

Veilederen fra Visma bidrar i dag til kompetanseheving av ledere og ansatte i over 300 norske kommuner. Her kan man tilegne seg ny kunnskap og samtidig holde seg oppdatert på jussen på en enkel måte gjennom blant annet e-læring, oppslagsverk og nyheter. For å imøtekomme behovet for læring på området har Veilederen laget et kurs som vil gi deg en grunnleggende forståelse av jussens betydning for helse- og omsorgssektorens arbeid.

Temaer i kurset er:

  • Rettssikkerheten i helse- og omsorgstjenesten
  • Hva er juss?
  • Menneskerettigheter og grunnleggende prinsipper i helseretten
  • Rettskilder
  • Juridisk metode – tolkningsprosessen

Ønsker du prøve kurset «Jussens betydning i helse- og omsorgstjenesten» eller andre relevante kurs i Veilederen uten kostnad?

Opprett gratis prøvebruker i Veilederen

Related blog posts