Choose language

Fosterforeldre og deres økonomiske rettigheter – Hva skjer?

Er fosterforeldre for vanlige arbeidstakere å regne og dermed omfattet av arbeidslivets mange ordninger? Nei. Fosterforeldre regnes som oppdragstakere og kan derfor ikke nyte godt av mange av de ordninger ordinære arbeidstakere har.

Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling har ikke bare betydning for den enkelte fosterforelder, men også for rekrutteringen av fosterhjem og hvilke fosterhjemsomsorg Norge skal ha. Det er stor mangel på fosterhjem. Derfor har mange tatt til orde for å bedre fosterforeldrenes økonomiske vilkår.

Fosterforeldre – Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Mange fosterforeldre har sin inntekt hovedsakelig fra oppdraget som fosterhjem. Det betyr at barneverntjenesten helt eller delvis kompenserer  fosterforeldrenes bortfall av inntekt fra deres ordinære arbeid. Dette kalles ofte for “frikjøp”. En fosterforelder som er frikjøpt og mottar lønn fra kommunen for oppdraget med å være fosterhjem, har ikke et ansettelsesforhold i kommunen slik som andre arbeidstakere. Dette taper fosterforeldre på.

Rettigheter i arbeidslivet avgjøres i stor grad av om du regnes som arbeidstaker eller oppdragstaker. Høyesterett har i flere dommer, blant annet den såkalte “avlasterdommen”, slått fast at fosterforeldre ikke er arbeidstakere i arbeidsrettslig forstand. Dette til forskjell fra avlastere, som nå kan kreve ordinær ansettelse i kommunen de har avlastningsoppdrag for.

Formålet med fosterhjem er at fosterbarnet skal få et hjem som er mest mulig lik et vanlig hjem. Fosterbarnet skal så langt som mulig inngå som et familiemedlem. Graden av selvstendighet og oppgavenes art tilsier derfor at fosterforeldre må regnes som selvstendige oppdragstakere for barneverntjenesten.

Oppdragstakere uten de samme rettigheter

Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling har vært mye diskutert gjennom årene. Fosterhjemsforeningen, Fagforbundet i LO og flere andre, har arbeidet for å bedre fosterforeldrenes kår gjennom lang tid. Flere utredninger har konkludert med at fosterforeldres rettigheter må bedres. Både det å sikre den enkelte fosterforeldres rettigheter og å øke rekrutteringen av fosterforeldre, er argument som blir brukt for å bedre fosterforeldres arbeidsrettslige stilling.

I dag er det slik at fosterforeldre som mottar lønn fra kommunen for fosterhjemsoppdraget

 • ikke opptjener feriepenger
 • ikke har de samme pensjonsrettigheter som vanlige arbeidstakere
 • ikke har de samme rettigheter ved sykdom og uførhet
 • ikke har de samme rettigheter ved arbeidsledighet

Hva skjer med fosterforeldres arbeidsrettslige stilling?

Regjeringen har satt ned et utvalg, det såkalte Fosterhjemsutvalget, som skal gjennomgå rammene for fosterhjem. Utvalget skal blant annet vurdere fosterforeldres rettigheter knyttet til ytelser i Folketrygdloven. Dette gjelder blant annet ytelser ved

 • sykdom
 • uførhet
 • arbeidsledighet
 • alderspensjon

Utvalget skal også vurdere om

 • pensjonsavtaler gjennom kommunen kan være aktuelt
 • det skal etableres felles retningslinjer og satser for godtgjøring og frikjøp
  og i så fall
 • utforme forslag til retningslinjer og nivået på slike satser

Utvalget skal levere sitt arbeid gjennom en NOU i desember 2018. Kommunens barneverntjenester, og ikke minst fosterforeldrene og deres organisasjoner, vil følge spent med på utvalgets forslag. Ikke bare har fosterforeldres arbeidsrettslige stilling stor betydning for fosterforeldrene selv, den har også stor betydning for den framtidige fosterhjemsomsorgen i Norge.

Veilederen – Kompliserte regler, enkelt fortalt

Veilederen Barnevern hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. Blant annet er følgende tema nærmere omhandlet: Oppfølging av barn i fosterhjem, barns rett til medvirkning, barnevernets mottak og behandling av meldinger og tvangsplassering av ungdom.

Related blog posts