Choose language

Saksbehandling til besvær?

Mange av oss har erfart at selv den enkleste sak kan bli vanskelig dersom man roter det til i saksbehandlingen. Reglene om saksbehandling i forvaltningsloven kan oppfattes som strenge og formelle, men blir du godt kjent med dem, vil du imidlertid fort se at de faktisk gir en grei bruksanvisning for god saksbehandling.

Mange av oss har erfart at selv den enkleste sak kan bli vanskelig dersom man roter det til i saksbehandlingen. Alvorlige saksbehandlingsfeil kan føre til at vedtaket er ugyldig selv om avgjørelsen egentlig var fornuftig.

Skolen er et forvaltningsorgan og er underlagt forvaltningslovens regler om saksbehandling. Formålet med saksbehandlingsreglene er å ivareta enkeltmenneskets rettsikkerhet i møte med forvaltningen, samtidig som de også skal sikre en effektiv saksbehandling og riktige vedtak.

Reglene om saksbehandling kan oppfattes som strenge og formelle, men blir du godt kjent med dem vil du imidlertid fort se at de faktisk gir en grei bruksanvisning for god saksbehandling.

Taushetsplikt

TaushetspliktSkoler og barnehager er avhengig av mange forskjellige opplysninger for å kunne oppfylle elevenes rettigheter etter opplæringsloven. Mange av disse opplysningene er regnet som svært sensitive, slik som opplysninger om lærevansker, diagnoser og forhold i elevens/barnets hjem.

Ansatte i skole og barnehage har en lovbestemt taushetsplikt. Taushetsplikten er et personlig ansvar. Grove brudd på taushetsplikten kan få alvorlige konsekvenser. Taushetsplikten gjelder i utgangspunktet overfor alle andre enn de som har en eller annen befatning med saken, også  kollegaer. Samtidig er en viss videreformidling av opplysninger både lovlig og nødvendig for at ansatte i skolen skal kunne gjøre jobben sin.

Vedtak og enkeltvedtak

I norske kommuner blir det tatt mange avgjørelser hver dag. Ikke alle avgjørelsene skiller seg nevneverdig fra avgjørelser som også tas i private bedrifter, men en del  av avgjørelsene innebærer utøving av offentlig myndighet. Slike avgjørelser kan som hovedregel bare fattes av offentlige myndigheter. Forvaltningsloven kaller slike avgjørelser for vedtak. Et enkeltvedtak er definert som et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer.

Dette er vedtak som gjerne gjelder viktige velferdsgoder eller påfører enkeltpersoner plikter. Det er derfor ekstra viktig at den vedtaket gjelder får mulighet til å si sin mening og komme med sin versjon av saken før vedtaket fattes. Forvaltningsloven har derfor egne regler  om forhåndsvarsel, retten til innsyn og rett til å uttale seg før enkeltvedtaket blir fattet.

I skole- og barnehagesektoren vil blant annet vedtak om spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging av barnehagetilbudet, skyssrettigheter, bortvisning, tilrettelegging ved eksamen og vedtak om særskilt språkopplæring være enkeltvedtak.

Et enkeltvedtak kan påklages. Formålet med klageadgangen er å gi parten en mulighet til å få en ny realitetsbehandling av saken av et overordnet forvaltningsorgan.

 

Forhåndsvarsel og partenes rett til å uttale seg

Som resten av forvaltningen, har skole – og barnehagesektoren en lovpålagt plikt til å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. I de fleste tilfelle innebærer det at man også må høre hva partene selv mener om saken.  Det er også et viktig rettssikkerhetsprinsipp at den som blir direkte berørt av en avgjørelse, skal ha mulighet til å si sin mening før vedtaket blir fattet. Forvaltningsloven pålegger skole- og barnehageadministrasjonen  å sende forhåndsvarsel til den som er part i saken, og som ikke allerede ved søknad eller på annen måte, har uttalt seg i saken.

Barns rett til å bli hørt er understreket i forvaltningsloven § 17 om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Etter denne bestemmelsen har alle forvaltningsorgan plikt til å påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn. Forvaltningsorganet har ansvar for å legge til rette for at barn kan få mulighet til å uttale seg på en måte som passer det enkelte barn.

Partsinnsyn

Forvaltningsloven gir den som er part i en sak rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Innsyn i sakens dokumenter er ofte en forutsetning for at en part skal kunne ivareta sine interesser.  Innsynsretten er på denne måten viktig for rettssikkerheten. Hovedregelen om rett til innsyn i alle saksdokumentene gjelder også i saker som har flere parter. Som part i en sak vil man også ha rett til å se opplysninger om de andre partene i saken. Forvaltningsloven har noen viktige unntak fra retten til innsyn i opplysninger om andre. Blant annet har man som hovedregel ikke rett til innsyn i en annen persons helseforhold. På nærmere vilkår er det også en mulighet til å unnta interne saksdokumenter fra innsyn.

Les mer om saksbehandling i Veilederen

Veilederen.no gir dere reglene om saksbehandling enkelt forklart.

Prøv Veilederen gratis i dag

 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Related blog posts