Choose language

Har internkontroll betydning for elevenes skolemiljø?

Ja, hvis ikke skoleeier fører systematisk og risikobasert internkontroll med om skolene oppfyller aktivitetsplikten i opplæringslovas §§ 9A-4 og 9A-5, så vil det være en reell fare for at elevenes rettssikkerhet ikke blir ivaretatt.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

 

Har din kommune en systematisk og risikobasert internkontroll for å sikre at skolene varsler, undersøker og setter inn tiltak slik at elevene har et trygt og godt psykososialt skolemiljø?

Webinar

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Det følger av opplæringslova. I perioden 2022-2025 skal statsforvalteren gjennomføre felles nasjonalt tilsyn med kommunenes arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Det er kommunedirektøren som skoleeier, som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringslova blir oppfylt.

Har din kommune en systematisk og risikobasert internkontroll for å sikre at skolene varsler, undersøker og setter inn tiltak slik at elevene har et trygt og godt psykososialt skolemiljø?

I dette webinaret skal jurist Knut Fredrik Thorne og seniorrådgiver Lisbeth Storvik Jacobsen se nærmere på hva statsforvalteren undersøker i tilsynet, og hva som kreves av kommunen som skoleeier og den enkelte skole.

Opprett prøvebruker – se opptak

Hva undersøker tilsynsmyndighetene?

Statsforvalteren skal i tilsynet undersøke om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer at skolen oppfyller plikten til å varsle, undersøke og sette inn tiltak i saker der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, eller blir krenket av en som arbeider på skolen eller av en i ledelsen.

Lovgrunnlaget er opplæringslovens §§ 9A-4 og 9A-5.

Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven med forskrifter blir overholdt. Dette skal kommunedirektøren sikre ved å ha en systematisk og risikobasert internkontroll i tråd med kommuneloven § 25-1.

Related blog posts