Choose language

Lærervikar og timelønn for undervisning

Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

Timelønn for undervisning

Mange tar oppdrag som vikarlærer i grunnskolen. En vikar stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel. Veilederens rådgivningstjeneste får daglig spørsmål om vikarer i skolen. Mange lurer på om det er forskjell på timelønnen hvis man ikke har for- eller etterarbeid til timen, eller om inspeksjon i friminutt ligger innenfor. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på noe av dette. I Hovedtariffavtalen KS kapittel 1, § 12, pkt 12.4 står det at undervisningstimer skal betales med timelønn for undervisning. Timelønnen er koblet til årsrammen i det faget man har undervist i.  Hvilken årslønn man skal ta utgangspunkt i avhenger av om vikaren er kvalifisert lærer eller ikke, og hvilket utdanningsnivå vedkommende har. Bestemmelsene som avgjør lønnsplassering finner man i forskrift til opplæringsloven kapittel 14 i kombinasjon med Hovedtariffavtalen KS Vedlegg 6.

Årslønn x 1400 x 100 ÷ (Årsramme x 1687,5 x 112)= timelønn

Denne formelen skal også benyttes til vikarlønn for lærervikaren. Friskoleloven § 4-4 gir undervisningspersonalet i de private skolene rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler. Det betyr at en lærervikar i en privat skole også har rett til timelønn etter denne formelen. Merk at Oslo kommune har egne bestemmelser om vikarlønn i sin tariffavtale.

Betyr det noe om lærervikaren har for- og  etterarbeid eller ikke?

Timelønn for undervisning

I timelønn for undervisning er det innbakt en viss tid til for- og etterarbeid uten at det er definert nærmere. En lærervikar har rett til timelønn for undervisning uansett om han eller hun faktisk bruker tid til for- og etterarbeid, eller ”hopper” inn i vikartimer på kort varsel. Dette er noe  tariffpartene har vært enige om, og prinsippet gjelder uansett om vikaren er faglært eller ufaglært. Forutsetningen er at vikaren er ansvarlig for opplæringen og ikke bare har tilsynsoppgaver.

Dekker timelønn for undervisning også inspeksjon i friminuttet?

Nei, det gjør den ikke. Timelønn for undervisning dekker selve undervisningstimen på 45 eller 60 minutter med eventuelt tilhørende for-og etterarbeid. Friminutt regnes ikke som for- eller etterarbeid til en undervisningstime, og lønn for inspeksjon i friminutt vil derfor komme til tillegg. Inspeksjon i friminutt lønnes som annet arbeid.

Spredte vikartimer eller et vikariat på 1 måned eller mer?

En lærervikar som er ansatt for 1 måned eller mindre får timelønn for undervisning for de faktiske timene som er bestemt. Er vikaren med på møter eller har inspeksjon i friminuttet, lønnes dette som annet arbeid. Varer vikariatet lenger, skal det utbetales månedslønn ved en varighet på en måned eller mer. Når en lærervikar får månedslønn betyr det at han eller hun også er sikret lønn i for eksempel vinterferien eller høstferien hvis disse arbeidsfrie periodene ligger innenfor vikariatet. Har vikariatet startet med timelønn, skal vikaren over på månedslønn ved mer enn 1 måned sammenhengende tjeneste. Dette er bestemt i den sentrale forbundsvise særavtalen SFS 2213 «Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet».

Har du ansvar for å sette inn eller lønne vikarer i grunnskolen?

Mange forsøker så langt det lar seg gjøre å benytte egne lærere som har ledig kapasitet. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vikartimen kan utløse overtid for lærere i hel stilling dersom timen kommer i tillegg til den undervisningen denne læreren allerede har. Vi går ikke nærmere inn på dette her, men i Veilederen Skole fra Visma finner du mye informasjon om mange viktige spørsmål vedrørende rettigheter og plikter til  undervisningspersonalet, assistentene og elevene.

Andre ganger henter man inn en tilkallingsvikar utenfra eller benytter skolens assistenter (eller fagarbeidere/miljøarbeidere). Her får du 4 tips til hva som er viktig å huske på når du benytter eksterne tilkallingsvikarer.

Last ned tipsene her

Related blog posts