Choose language

Skolens informasjonsplikt i ny opplæringslov

Opplæringslova er en rettighetslov. Derfor er det helt avgjørende at elever og foreldre er informert, og kjenner til hvilke rettigheter loven gir dem.

Skolens informasjonsplikt overfor elever og foreldre
Skolens informasjonsplikt overfor elever og foreldre

Skolens informasjonsplikt

Opplæringslova er en rettighetslov. Det er derfor helt avgjørende at elever og foreldre er informert, og kjenner til hvilke rettigheter loven gir dem. Grunnen til at informasjonsplikten skal gå tydelig fram av loven, er for å bidra til at intensjonene bak lovens rettigheter blir oppfylt. 

Skolens plikt til å informere elever og foreldre blir videreført, men i stedet for at informasjonsplikten går fram av flere regler i både lov og forskrift, samles informasjonsplikten i en felles paragraf 10-8 i lovens fjerde del i den nye loven.

Dagens regler

Skolen skal gi informasjon om eleven og det daglige arbeidet, rutiner og annet som er relevant for foreldre til elever som ikke er myndige. 

I dagens opplæringslov er informasjonsplikten særskilt regulert i reglene om fritak fra aktiviteter i opplæringa (§ 2-3 a femte ledd),  i reglene om skolemiljø i kapittel 9A ( 9A-9 ), og i reglene om skolens ordensreglement ( § 9A-10 fjerde ledd).

I forskrift til opplæringslova finner vi også flere regler som inneholder en plikt til å gi informasjon til elever og foreldre. For eksempel informasjon om tilbud om leksehjelp, rådgivende avstemming om skriftlig hovedmål, retten til sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning, hva det vil innebære for eleven å velge vurdering med eller uten karakter, regler ved formidling av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater og informasjon om eksamen, vitnemål og retten til å klage.

Lovgiver mener at det kan framstå som lite oversiktlig at informasjonsplikten følger av de enkelte bestemmelsene, og mener derfor at det er fare for at elever og foreldre ikke får all den informasjonen de skal ha fra skolen.

Slik blir det i den nye opplæringslova § 10-8

Informasjonspliktene som går fram av dagens lov og forskrift videreføres, men samles i en felles paragraf § 10-8.

Kommunar og fylkeskommunar skal gi elevar og foreldre den informasjonen dei har bruk for, mellom anna om opplæringa, den enkelte eleven, skolemiljøet og skolereglane, og om dei rettane og pliktene elevane elles har. Kommunar og fylkeskommunar skal også gi elevar og foreldre informasjon om retten til opplæring i og på samisk.

Lovvedtak 89 (2022-2023)

I forarbeidene og merknadene til bestemmelsen blir det presisert at skolen skal sørge for at elever og foreldre får den informasjonen de trenger.

 • Det betyr at skolen skal holde løpende kontakt med foreldrene gjennom skoleåret, og at informasjonen skal gis uten ugrunnet opphold.

Det er skolen som i praksis må ivareta informasjonsplikten på vegne av kommunen eller fylkeskommunen.

Elever og foreldre har rett til informasjon og veiledning om relevante regler, særlig gjelder dette rettigheter og plikter. Informasjonsplikten skal sikre at elever og foreldre får nok informasjon til å vurdere om elevenes rettigheter er oppfylt.

God informasjon er viktig.

Hva skal skolen informere og veilede om?

Skolens informasjonsplikt omfatter generell informasjon til elever og foreldre. Skolen skal også gi spesifikk informasjon til enkeltelever og foreldre i forbindelse med konkrete saker.

I merknad til § 10-8 er det nevnt følgende eksempler på hva det skal informeres om:

 • opplæringen
 • rettigheter vedrørende skolemiljø (kap 12)
 • rettigheter vedrørende fysisk skolemiljø (se forskrift om helse og miljø § 17)
 • skolereglene (§ 10-7)
 • fritak fra opplæringsplikt (§ 2-2 tredje ledd)
 • fritak fra aktiviteter ut fra egen religion eller livssyn (§14-6)
 • om retten til opplæring i og på samisk (§ 3-2)
 • om andre språkrettigheter (kapittel 3)
 • rutiner
 • det daglige arbeidet
 • andre rettigheter som for eksempel skyss, leksehjelp, SFO, permisjoner etc.

NB! Listen er ikke uttømmende.

I tillegg skal elever og foreldre informeres om alt annet som er nødvendig for å gi god innsikt og grunnlag for aktiv deltakelse fra elever og foreldre.

Departementet mener at å samle alt i en paragraf kan gjøre det lettere for skolen å følge opp informasjonsplikten.

Informasjon om opplæring i og på samisk

Skolen er en viktig arena for å ivareta samisk språk. Derfor er kunnskap om retten til opplæring i og på samisk jf. § 3-2 i den nye opplæringslova særlig viktig.

For at de som ønsker det skal kunne benytte seg av retten til opplæring i og på samisk, er det en forutsetning at elever og foreldre må få god informasjon. Derfor var departementet og Sametinget enige i å inkludere opplæring i og på samisk som et eget ledd i paragrafen om informasjonsplikt.

Informasjon og medvirkning

Informasjonsplikten henger sammen med elevenes rett til medvirkning og hva som er elevens beste.

I konkrete saker som gjelder enkeltelever skal eleven og foreldrene blant annet informeres om hva saken går ut på, hvilke alternativer som finnes og hvilke konsekvenser de valgene som gjøres kan få både på kort og lang sikt. Gjelder den konkrete saken et enkeltvedtak, så skal skolen/saksbehandleren forholde seg til reglene om informasjonsplikt i forvaltningslovens § 17.

Formkrav

Det er ikke fastsatt noen spesifikke krav til tidspunkt, form eller innhold. Skolene kan for eksempel gi generell informasjon på foreldremøter, i klassen, på skolens nettsted, gjennom læringsplattformer, på e-post, eller sms. 

Departementet understreker at det ikke er tilstrekkelig å basere seg på at elevene videreformidler informasjon til foreldrene. Informasjon må gis direkte til elever og til foreldrene, og på en måte som er forståelig og tilpasset for mottakerne. Det kan være nødvendig å utarbeide informasjon på flere språk eller bruke tolk.

I både forarbeider og merknad er det presisert at skolen også bør ta hensyn til at mange barn har flere enn ett foreldrehjem, og at informasjonen også må nå fram til disse.

Vi minner om at det ikke bare er opplæringslova som har regler om skolens informasjonsplikt. Dersom skolen blir kjent med noe ved elevenes skolemiljø som kan være til skade for elevenes helse, skal elever og foreldre varsles snarest mulig. Informasjonsplikten i dette tilfellet går fram av forskrift om helse og miljø i barnehage, skoler og skolefritidsordninger § 17. 

Det er også verd å merke seg at når skolereglene og andre lokale forskrifter skal gjøres kjent, så skal de også kunngjøres i Norsk Lovtidend. Skolereglene er en lokal forskrift, og det er ikke lenger gjort unntak fra kravet om offentlig kunngjøring jf forvaltningsloven § 38 c.

Vil du lære mer om skolens informasjonsplikt?

Skolens informasjonsplikt er blant de temaene vi gjennomgår på vår nettbaserte saksbehandlerskole.

Les mer og meld deg på Saksbehandlerskolen

Veilederen holder deg oppdatert på ny opplæringslov

Veilederen holder deg oppdatert og forbereder deg til ny opplæringslov trer i kraft 1. august 2024. Vi presenterer fortløpende nytt om lovforslag, samt artikler og webinarer om utvalgte temaer fra den nye opplæringslova.

Veilederen følger prosessen med ny opplæringslov
– følg oss, for å gjøre det samme.

Les mer og få med deg siste nytt

Related blog posts