Choose language

Har din kommune barnehagestyrere som praktiserer reglene ulikt?

For at barnehagene skal oppfylle sin viktige samfunnsoppgave, er det en forutsetning at barnehagestyrere kjenner til gjeldende regelverk og praktiserer det riktig. Barn, foreldre og ansatte skal ha like rettigheter uavhengig av hvilken barnehage de er tilknyttet.

Likevel stilles det mange krav gjennom lover og andre rettskilder som barnehagestyrere må forholde seg til. Helt sentralt er barnehageloven med forskrifter, arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven, barneloven med mer. I tillegg finnes det tariffavtaler, særavtaler, rundskriv og veiledere.

Hvorfor er det viktig at barnehagestyrere praktiserer reglene likt?

Barnehagene representerer landets forvaltning. For at barnehagene skal oppfylle sin viktige samfunnsoppgave, er det en forutsetning at styrerne kjenner til gjeldende regelverk og praktiserer regelverket riktig. Barnehagestyrere har et ansvar overfor både barn, foresatte og ansatte, og disse gruppene får stadig bedre oversikt over egne rettigheter.

Det skal ikke være sånn at kvaliteten på barnehagetilbudet og trivselen til barna avhenger av hvilken barnehage de har fått plass i. På samme måte skal det ikke bero på tilfeldigheter om barnehageansatte får oppfylt sine rettigheter og har en trygg arbeidshverdag der de jobber. Regelverket setter rammer for styreres handlingsrom nettopp for å sikre barn, foresatte og ansatte likest mulig tilbud uansett hvor i landet man bor, og hvilken barnehage man er tilknyttet.

Selv om regelverket setter omfattende begrensninger på handlingsrommet, er det fortsatt mange avgjørelser styrerne må ta på egenhånd. Alt er ikke regulert, og mange lovbestemmelser legger opp til bruk av skjønn. I utgangspunktet kan da barnehagestyrere ta avgjørelser basert på egne vurderinger. Barnehagene er forskjellige og kan ha ulike behov, og derfor er det både nødvendig og ønskelig at hver enkelt styrer har en viss handlefrihet. Det er likevel en viktig balansegang her. Barnehagestyrere må utøve sitt skjønn på en saklig måte. Den som er “utsatt” for avgjørelser som styrer tar, skal føle seg rettferdig behandlet. En god generell huskeregel er at like tilfeller skal behandles likt.

Barnas beste skal stå i fokus

Alle barn skal få en best mulig start, og derfor har barna lovbestemte minimumsrettigheter i barnehagen. Barnehagens viktigste oppgave er å gi omsorg og læring tilpasset det enkeltes barns behov. Som styrer er man ansvarlig for at dette blir oppfylt innenfor de rammene regelverket setter. Man er avhengig av at alle ansatte gjør en god jobb. En forutsetning er at også de ansatte er oppdatert på regelverket og praktiserer det riktig.

Kan foreldrene være trygge på at barna er godt ivaretatt?

Foreldrene skal føle seg trygge på at barna har det bra i barnehagen, og at de får den oppfølgingen og opplæringen de har krav på. Videre skal foreldrene være sikre på at barnet deres blir sett, at barnets sikkerhet er godt ivaretatt og at det ikke skjer urimelig forskjellsbehandling av barna. God kommunikasjon med foreldre og foresatte er nøkkelen til et godt samarbeidsklima for barnas beste.

Gode barnehagestyrere får trygge og selvstendige medarbeidere

Det er ikke bare styrerne som er en del av forvaltningen. Også de ansatte har et ansvar for å yte gode og forsvarlige tjenester. På den ene siden må hver enkelt ansatt kjenne sine plikter overfor både barn, foresatte og arbeidsgiver. På den andre siden skal de ansattes egne rettigheter ivaretas av styrerne.

Som barnehagestyrer har man et ansvar for å skape trygghet og forutsigbarhet i jobben til de ansatte. De ansatte skal vite hva som kreves av dem og hvordan de skal utføre jobben sin. Likebehandling av de ansatte er en viktig oppgave for styrer.

Har din kommune lagt til rette for at styrerne kan praktisere regelverket likt?

Det er ingen tvil om at det er større behov for kompetanse på flere områder i dag enn tidligere. Kunnskap om regelverket og hvordan man skal praktisere det er helt avgjørende for at barnehagene skal oppfylle sin forvaltningsoppgave. Skal man oppnå “likhet for loven”, er det en forutsetning at lovgivningen ikke forvaltes forskjellig avhengig av hvilken person som tar avgjørelsen. Kommunen må legge til rette for at både barnehagestyrere og andre ansatte i barnehagene praktiserer reglene riktig, og dermed på lik måte. Tilretteleggingen må skje gjennom gode systemer, internkontroll og opplæring.

Sjekk ut leders juridiske ansvarsområde

Related blog posts