Choose language

Nyhetsbildet – til forbedring av egen helsetjeneste

Det kommer stadig frem sterke historier i media om eldre som ikke får forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Det kommer også frem historier på hvordan ansatte varsler om uforsvarlige tjenester på sin arbeidsplass. Slike historier berører oss alle.

Når historier om eldreomsorgen dukker opp i media, blir ofte ledere for tjenesten spurt om hvordan de ser på dette. Vi i Veilederen, som daglig jobber med det juridiske og systematiske siden av dette, gjør oss mange tanker når vi ser dokumentarer og historier om eldreomsorgen. Det vi spør oss om, er om slike historier kan brukes til læring ute i tjenestene?

Spørsmål som kan stilles kan være:

  • Kan dette skje hos oss?
  • Har jeg som leder god nok oversikt over risikoområder i min virksomhet?
  • Skriver mine ansatte avvik hvis de opplever slike historier hos “sine” brukere?
  • Tar jeg som leder avvikshåndtering på alvor?
  • Vet de ansatte hvilket ansvar de har hvis de ikke blir hørt når de sier ifra internt? At de plikter å varsle Statsforvalteren?
  • Tåler det mine ansatte gjør hos brukerne dagens lys? Altså tåler det å bli filmet?
  • Hva er reglene for filming og skjulte opptak?
  • Hvordan ønsker vi som ledere å fremstå i media?

Det som er viktig når man skal stille seg slike spørsmål, er at man kan regelverket som regulerer dette. Dere må vite hvilke rettigheter brukerne har, og hvilke plikter du som leder har. Hva er så reglene rundt plikten til å melde avvik? Hva er reglene om skjult opptak? Og oppfyller dere kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring?

Veilederen bidrar til at alle til enhver tid er fullstendig oppdatert på regelverket. Gjennom skreddersydde verktøy kan man få raske og gode svar, samtidig som man har fokus på kontinuerlig kompetanseheving, når det passer den enkelte kommune og ansatt.

Les mer om Veilederen helse og omsorg og opprett gratis prøvebruker.

Plikten til å melde avvik

Helsepersonells plikt til å melde avvik er viktig, men også vanskelig. Hva er et avvik og hva innebærer meldeplikten?

Media har den siste tiden satt søkelys på flere forhold innenfor helse-og omsorgstjenesten, blant annet helsepersonells plikt til å melde avvik. Dette er ofte et litt betent tema, fordi det innebærer en varsling av noe som ikke er bra på arbeidsplassen.

Les mer om dette tema i blogginnlegget:

Hva er avvik? Og hvorfor er det så viktig å melde?

Når pasienter, pårørende og presse gjør (skjult) opptak i helsetjenesten – er det lov?

Media setter fra tid til annen søkelys på pasienter, pårørende og presse som åpent, eller skjult, filmer eller lignende når det gis helsehjelp. Hva sier egentlig loven om dette?

Det kan være mange årsaker til at pasienter eller pårørende ønsker å ta bilder, gjøre lydopptak eller filme under en behandlingssituasjon. Alt i fra ønske om et minne, til et ønske om å dokumentere noe en mener er feil, og til ren trakassering. På samme måte kan det være gode grunner til at pressen ønsker å belyse mulige klanderverdige forhold gjennom filming etc. Spørsmålet som ofte stilles er om ansatte i helsevesenet kan nekte dette.

Les mer om denne problemstillingen i blogginnlegget:

Når pasienter, pårørende og presse gjør (skjult) opptak i helsetjenesten – er det lov?

Kan Brennpunkt og Helsepersonellkomisjonens rapport gi læring?

Som vi innledet med, så ble vi nysgjerrig på om våre kunder brukte nyhetsbildet til læring i egen organisasjon. Vi spurte noen kunder om dette, og ja, det var noen som brukte dette til refleksjon og gjennomgang i sin virksomhet. Det var mange som hadde sett Brennpunkt sin dokumentar “Omsorg bak lukkede dører”. Det var også flere som hadde lest Helsepersonellkomisjonens rapport; “Tid for handling”

Dette ønsket vi å høre mer om, så vi inviterte Ingeborg Rugland som er virksomhetsleder på et sykehjem i Fredrikstad kommune til å si noe om hvordan de har brukt nyhetsbildet til refleksjon og læring. I tillegg inviterte vi Anders Jystad for å snakke om bærekraftig bruk av sitt personell. Han er blant annet leder for hjemmetjenesten i Orkland kommune, og har vært i forkant av rapporten Tid for handling. Han forteller her hvordan de har jobbet for å bruke kompetansen på en annen og mer bærekraftig måte nå og i fremtiden.

Gikk du glipp av webinaret og ønsker å se det i opptak?

Eldreomsorgen i fremtiden – hvordan kan nyhetsbildet brukes til forbedring av egen tjeneste?

Se opptak av webinaret

Related blog posts