Choose language

Kommunesammenslåing – kompetanse må til for å realisere den nye drømmekommunen

Mange beslutninger skal tas og mye må på plass ved kommunesammenslåing. Drømmekommunen må bygges på en solid grunnmur av kompetanse. En bærekraftig kommune er en lærende organisasjon.

Kommunesammenslåing – kompetanse

Rett kompetanse – realiserer drømmen for den nye kommunen?

Kompetanse og menneskelig kapital er det viktigste for å skape gode velferdstjenester.

Du som kommunalsjef eller rådmann skaper en ny bærekraftig kommune – dimensjonert for fremtidens behov gjennom å legge til rette for kompetente medarbeiderne i en lærende organisasjon. Kompetanse er både fagkunnskap, holdninger og utøvende handlinger.

Kompetanse skaper engasjement, mestring og arbeidsglede. Med dette på plass i den nye organisasjonen er du langt på vei til å skape drømmekommunen, fordi du da har solide medarbeidere som skaper den kvaliteten i tjenesten som skal til. Gjennom strategisk og systematisk kompetansebygging utvikles ny felles fagkultur og tjenestene holder høy faglig kvalitet.

Hva er den viktigste kompetansen å få på plass først? Start med det som er lovpålagt.

Kartlegging av hva som finnes i de eksisterende kommunene –
Hva har vi og hva trenger vi av påfyll?

Start med kartlegging av den kompetansen som finnes i de “gamle” kommunene – hva har du/dere tilgjengelig av ulik fagkompetanse i de ulike sektorene for å løse kjerneoppgavene?kommunesammenslåing - kompetanse

Deretter begynner det fremtidsrettede og bærekraftige fokuset i planlegging og gjennomføring av kompetansebyggingen i den nye drømmekommunen. Ta de ansatte med på denne prosessen gjennom tillitsvalgte og verneombud.

Hvilke nye systemer skal den nye organisasjonen ta i bruk? Undersøk mulighetsrommet. Hva finnes på markedet når det gjelder effektiv kompetansebygging. Hvem skal lede disse menneskene og prosessene med bruk av verktøy for å skape det nye tjenesteinnholdet? Vi lever i en verden som krever at vi endrer oss og tilegner oss ny kunnskap fortere – så kompetanse på å tilegne seg ny kunnskap effektivt blir sånn sett avgjørende viktig.

Nye verktøy og systemer skaper ikke noe i seg selv – det er det menneskene i organisasjonen som gjør.

Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester i din kommune

Hvordan skal kompetansebyggingen skje?

I hvilken form skal kompetansebyggingen skje? Digitalt, manuelt og eller med praktiske øvelser?

For å skape den bærekraftige organisasjonen, gjelder det å tenke smart – hva er kvaliteten på den kunnskapen som skal være bærende for den enkelte medarbeider videre og hvordan gjøre det? Hva er kostnadseffektivt når det gjelder kompetansebygging – du må vurdere både innhold og gjennomføring med tidsbruk for å begrense behov for vikar i tjenesten ved gjennomføring.

Se på behovet for grunnkompetanse og videreutdanning – så etterfylle og lage kultur for en lærende organisasjon som er endringsdyktig, og fortsetter å være i utvikling. Plan for vedlikeholdsarbeidet er avgjørende for å holde drømmehuset i den stand du ønsker.

Kommunesammenslåing- hvordan skape en ny bærekraftig kommune?

Ledelse – den viktige kompetansedriveren

For å lykkes med kompetansebygging må du tilsette ledelse. Ledere er den viktigste driveren for å lede både medarbeidere og kompetansebyggingen på vei – og som øverste leder må du også ha fokus hva slags kompetanse som gis lederne i den nye kommunen.

Ledelse i kommunen: Slik lykkes du som leder 

 

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

 

Related blog posts