Choose language

Tilsyn med barnevernets arbeid med undersøkelser

Hva vil fylkesmannen se etter når barnevernets arbeid med undersøkelser er tema for landsomfattende tilsyn? Undersøkelser er grunnmuren i barnevernets arbeid, og tidligere tilsyn viser at det er stor fare for svikt i dette arbeidet.

I barnevernets arbeid med undersøkelser kan det dukke opp mange spørsmål.  Arbeidet med undersøkelser er grunnmuren i barnevernets arbeid, og det som skjer her får stor betydning for det som skal skje senere. Undersøkelsen skal avklare om barnet lever i en omsorgssituasjon som gir grunnlag for å sette i verk tiltak, og eventuelt hvilke tiltak det er behov for.

Både i 2020 og i 2021 skal fylkesmannen føre tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, gjennom en kombinasjon av systemrevisjoner og at barneverntjenestene gjør tilsynsstyrte gjennomganger av egen praksis. Tidligere tilsyn viser at det er stor fare for svikt i undersøkelsessaker, som igjen kan få store konsekvenser for både barn og foreldre.  

Veilederen arrangerte webinaret Barnevernets arbeid med undersøkelser 3. juni. I opptaket av webinaret får du en gjennomgang av de rettslige rammene og hvordan barnevernfaglige prinsipp får betydning for arbeidet.

Opprett prøvebruker på Veilederen og se opptak av webinaret

Hva sier regelverket om undersøkelser i barnevernet?

Barnevernloven og forvaltningsloven gir de rettslige rammene for arbeidet, og det er mange viktige hensyn å ta. Prinsippet om barnets beste er overordnet. Tjenesten skal vise respekt for og samarbeide med barn og foreldre, og legge til rette for medvirkning. Det må sikres at barn og foreldres rettigheter i saksbehandlingen blir ivaretatt, og at saken blir tilstrekkelig opplyst og dokumentert.

Arbeidet i undersøkelsen skal være forsvarlig. Det betyr at den må planlegges ut fra innholdet i meldingen og gjennomføres i samsvar med alvoret i barnets situasjon. Barnets helhetlige omsorgssituasjon må undersøkes og det må gjøres barnevernfaglige og juridiske vurderinger underveis. Konklusjonene som gjøres må være i tråd med arbeidet og vurderingene som er gjort.

For å kunne levere forsvarlige tjenester stilles det krav til ledelse, organisering og styring av barneverntjenesten. Hvordan dette sikres skal dokumenteres i tjenestens internkontroll. Et av kravene er at de som gjennomfører undersøkelser har tilstrekkelig kompetanse og utfører oppgavene i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift. Loven gir kommunen ansvaret for å gi de ansatte nødvendig opplæring, og de ansatte plikter å delta i opplæringen som blir bestemt.

Hva skal til for at en undersøkelse blir vurdert som forsvarlig av tilsynsmyndighetene?

Fylkesmannen skal føre tilsyn med om barneverntjenestens arbeid er forsvarlig, og tilsynet vil omfatte undersøkelser i situasjoner hvor barnet bodde hjemme da barneverntjenesten mottok bekymringmeldingen. 

I tilsynet skal fylkesmannen finne ut om barneverntjenesten

  • forbereder og planlegger undersøkelsen ut fra innholdet i meldingen og eventuelt tidligere undersøkelser/annen kontakt med familien
  • sørger for at undersøkelsens innhold, omfang og fremdrift er i tråd med alvoret i situasjonen for barnet
  • gjør relevante barnevernfaglige og juridiske vurderinger underveis og til slutt i undersøkelsen
  • konkluderer undersøkelsen i tråd med vurderingene som er gjort

Hva disse kriteriene innebærer og mange andre spørsmål kan du få svar på i opptaket av webinaret Barnevernets arbeid med undersøkelser på Veilederen. 

Prøv Veilederen gratis

Veilederen Barnevern hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. 

Related blog posts