Choose language

Kjenner dere mulighetene for å kreve sykepengerefusjon?

De fleste kommuner er IA- bedrifter og har rutiner for å følge opp langtidsfraværet, men det kan være penger å hente ved at kommunen faktisk krever sykepengerefusjon fra NAV i alle tilfeller hvor det er mulig.

Rapportering av betalinger til ENK

Sykepengerefusjon fra første fraværsdag?

Arbeidsgiver er ansvarlig for sykepenger i arbeidsgiverperioden, og NAV er ansvarlig for sykepengene når fraværet varer utover arbeidsgiverperioden. Arbeidsgivere som utbetaler lønn under sykdom i en periode hvor NAV har det økonomiske ansvaret, kan kreve sykepengene utbetalt til seg. Dette følger av folketrygdloven § 22-3.

Det mange ikke er klar over er at folketrygdloven har noen viktige unntak fra hovedregelen om arbeidsgivers ansvar i arbeidsgiverperioden. Det vil si at det er noen situasjoner hvor NAV har det økonomiske ansvaret for sykepengene allerede fra første fraværsdag. Dette gjelder blant annetSykmeldt_gravid

  • Arbeidstakere som er sykmeldte på grunn av svangerskapsrelatert sykdom eller plager
  • Arbeidstakere som er unntatt fra arbeidsgiverperioden på grunn av kronisk eller langvarig sykdom
  • Nyansatte arbeidstakere (ansatt i mindre enn 4 uker), som har sykepengerettigheter i behold fra tidligere arbeidsforhold eller fordi de har mottatt ytelser som er likestilt med arbeid

Dette er eksempler på situasjoner hvor arbeidsgiver kan kreve refusjon allerede fra første fraværsdag.

Mer å hente?

I virksomheter som ikke har tariffavtaler om full lønn under sykdom, er man ofte flinke til å henvise arbeidstakere som ikke har opptjent rett til sykepenger fra arbeidsgiver til NAV.

Hovedtariffavtalen gir arbeidstakere i kommunesektoren rett til full lønn under sykdom så snart de har tiltrådt stillingen. Etter vår erfaring kan det fort gå automatikk i at man utbetaler lønn under sykdom uten at folketrygdlovens regler om unntak fra arbeidsgiverperioden blir vurdert skikkelig, siden arbeidstaker uansett har rett til lønn under fraværet. Det grunn til å tro at det settes frem for få krav om refusjon av sykepenger.

Mange bekker små…

Refusjon som utbetales i forbindelse med unntak fra arbeidsgiverperioden, beregnes på samme måte som annen refusjon av sykepenger. For en arbeidstaker med 550.000 kroner i årslønn, yter NAV refusjon på 2115 kroner per arbeidsdag ved full sykemelding. I en hel arbeidsgiverperiode er det opptil 12 arbeidsdager, som tilsvarer 25.380 kroner. Det kan med andre ord være en del penger å hente for virksomheter som sørger for å kreve refusjon hver gang det er mulig. Dette er penger som kommer godt med når det må leies inn vikarer, eller når kollegaer har rett til betaling for overtid/merarbeid når de må dekke opp for den sykmeldte.

Har dere gode rutiner for å kreve sykepengerefusjon?

For at arbeidsgiver skal ha mulighet til å kreve refusjon, er det en forutsetning at de som har ansvaret for å kreve refusjon fra NAV, som oftest lønn/personalavdelingen, både har god kunnskap regelverket om refusjoner og at de har fått god nok informasjon om det enkelte fravær slik at de har mulighet til å se om unntaksreglene kan være aktuelle. Tastatur_paragrafDet er vanskelig å søke om fritak for svangerskapsrelatert fravær dersom man ikke engang kjenner til at arbeidstakeren er gravid.

Samtidig har mange ledere ute i den enkelte kommunale virksomhet verdifull kunnskap om hvorfor arbeidstakeren er sykmeldt. De kjenner som regel til hvilke arbeidstakere som er gravide og hvem som sliter med en kronisk sykdom. Problemet er ofte at de ikke er kjenner til reglene om unntak fra arbeidsgiverperioden og muligheten til å kreve refusjon allerede fra første fraværsdag. Konsekvensen kan lett bli at informasjonen ikke videreformidles eller at den videreformidles for sent.

Tilgang til god og lett forståelig informasjon om regelverket for både lønn/personal og ledere ute i virksomheten, vil ofte føre til at man får refundert mer av sykepengekostnadene. Husk at det også kan åpne seg flere muligheter for refusjon fra NAV når man kjenner regelverket godt.

Veilederen.no gir dere reglene om sykefravær, sykepenger og sykepengerefusjon enkelt forklart.

Prøv Veilederen gratis i dag

Alle foto: Shutterstock

Related blog posts