Choose language

Tvungen helsehjelp – unngå eller rette opp avvik?

Landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp videreføres i 2021. På grunn av korona situasjonen ble det gjennomført kun et fåtall tilsyn i 2020. Tross et begrenset antall gjennomførte tilsyn kan vi lese noen fellestrekk fra de erfaringer som er gjort.

Bilde: Shutterstock

Tvungen helsehjelp er et utfordrende område. Jussen er komplisert og mange ansatte vegrer seg for å ta i bruk regelverket. Mange er også utrygge på når det er lov å bruke tvang, hva som er tillitsskapende tiltak og hvordan vedtak skal fattes. Tidligere tilsyn viser dette. Helsehjelp og bruk av tvang var tema for landsomfattende tilsyn også i 2011-2012. Statens helsetilsyn rapporterte dengang om avvik i over 85% av kommunene som hadde tilsyn.

Det er en krevende jobb for ledelsen å rette opp i avvik. Å jobbe i forkant, og å være bevisste på kravene og forventningene, kan være både ressursbesparende og bidra til bedre tjenester. En tjeneste som har en levende og god internkontroll med fokus på opplæring, leverer høyere kvalitet og omsorg for brukerne, og sørger for tryggere ansatte.

Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester i din kommune

Hvordan unngå avvik og hvordan rette opp avvik?

Delta på vårt webinar den 26.01.2021. I dette webinaret vil du få høre erfaringene til en kommune som hadde tilsyn på området i 2020 og fikk ingen avvik. Hvordan har de jobbet? Hvilke råd vil de gi andre kommuner? I tillegg vil jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne komme med tips og råd om hvordan unngå avvik og hvordan rette opp.

Meld deg på webinar

Hva vil tilsynet se etter?

Det som skal undersøkes i det landsomfattende tilsynet om tvungen helsehjelp er om kommunen sikrer at pasienter som mangler samtykkekompetanse får nødvendig helsehjelp og at helsehjelpen så langt som mulig blir gitt uten bruk av tvang.

Undersøkelsene i kommunen retter seg mot følgende:

  • Om pasienters motstand mot helsehjelp blir fanget opp
  • Om motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitsskapende tiltak
  • Om pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal bli gjennomført med tvang
  • Om tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden

Helsehjelp og tvang – hvordan stille forberedt til landsomfattende tilsyn?

Hovedfunn i gjennomførte tilsyn

Materiellet er basert på et fåtall tilsyn som er gjennomført. Allikevel kan vi trekke noen fellesnevnere.

  • Kommunene sikrer ikke at tvungen somatisk helsehjelp planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres
  • Kommunen sikrer ikke at de ansatte får tilstrekkelig opplæring
  • Det blir brukt tvang overfor pasienter som motsetter seg helsehjelpen uten at samtykkekompetansen blir vurdert
  • Det blir brukt tvang uten at tillitsskapende tiltak er forsøkt
  • Det blir brukt tvang uten at det er fattet vedtak
  • Kommunen sikrer ikke at relevante og nødvendige opplysninger sikres i pasientens journal


Related blog posts