Choose language

Gratisprinsippet, gjelder det for skoleturer?

Opplæringsloven § 2-15 sier klart at alle elever har rett til gratis grunnskoleopplæring. Likevel selges det kakebokser, doruller og samles inn penger til klassekasser for å finansiere skoleturer og «noe ekstra» for klassen. Hva betyr det egentlig at den offentlige grunnskolen skal være gratis?

Penger til klassekassa.

Gratisprinsippet innebærer at skolen  ikke kan kreve at  foreldre eller elever betaler for undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskole, skoletur eller andre utgifter i forbindelse med opplæringen. Forbudet mot betaling gjelder også sosiale aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan heller ikke kreve at elever eller foreldre skal dekke utgifter til aktiviteter i skolens regi som finner sted utenfor ordinær skoletid.

Gratisprinsippet gjelder uavhengig av beløpets størrelse. En 50-lapp for å dekke bussbilletten er like ulovlig som en egenandel på 2000 kroner for en skoletur.

Gaver til skolen fra klassekassen

Mange skoler har stramme budsjetter. For at elevene skal få «noe ekstra» er det ofte en forutsetning med et bidrag eller en gave fra klassekassa.

Gratisprinsippet i opplæringsloven er ikke til hinder for at skolen mottar gaver som kommer elevene til gode i opplæringen eller til sosiale tiltak. Gavene kan være pengegaver, materielle gaver og dugnadsinnsats.

 

Gaver må være frivillige

For at et økonomisk bidrag fra foreldre og elever skal være en lovlig gave, må den være helt frivillig for giveren. Det vil si at skolen ikke kan legge noe press på foreldrene om at de skal gi gaver. Skolen kan derfor ikke sette som betingelse for en skoletur eller andre aktiviteter at foreldregruppa må donere et beløp fra klassekassa. En gave må også komme alle elevene i gruppa til gode. Alle elever i klassen må få nyte godt av gaven, uavhengig av om deres foreldre har gitt et bidrag til klassekassa eller ikke.

Ofte administreres klassekassa av foreldrene selv. Det er derfor viktig at foreldrene også er klar over at skolen bare kan ta imot gaver som er gitt frivillig. Frivilligheten skal være reell. Et mulig tiltak er å sørge for  anonyme innsamlinger. I dagens samfunn hvor det meste vippses eller betales via nettbank, kan det være vanskelig. Man kan imidlertid sørge for at opplysninger om hvem som har betalt hva, stopper hos de som er ansvarlig for klassekassa.  Forventninger om  at alle elever for eksempel skal selge 15 kakebokser eller 10 pakker med doruller til inntekt for klassekassa, bør unngås.

Skoleturer

Etter en endring opplæringsloven i august 2019 har alle kommuner plikt til å tilby elevene et leirskoleopphold eller en annen skoletur med minst 3 overnattinger i løpet av grunnskolen.  Offentlige støtteordninger sørger for at de fleste kommuner har mulighet til dette. Skoletur er kuult, men kanskje litt dyrt?Andre turer er som regel vanskeligere å få til uten gaver fra klassekasser og foreldre. Samtidig er det ikke uvanlig at elevene reiser på en lengre utenlandstur i løpet av ungdomsskolen. Noen steder arrangeres turen som et samarbeid mellom skolen og foreldregruppa. Andre steder arrangeres turen som en privat tur i regi av foreldregruppa.

Det gjelder samme strenge regler for gaver til skoleturer i regi av skolen, som for gaver til andre formål. Gavene skal være frivillig og komme alle elever til gode. Utfordringen med å samle inn nok penger til skoleturen, kan medføre at en del foreldre føler seg presset til å gi mer til klassekassa enn de egentlig ønsker eller har økonomi til. Skolen må derfor være varsom når man arrangerer skoleturer på denne måten.

Private turer i regi av foreldregruppa

Turer i elevenes fritid, som arrangeres fullt og helt av foreldregruppa, er ikke regulert av opplæringsloven. Turene er derfor heller ikke direkte omfattet av gratisprinsippet. Satt på Paris? Da må du jobbe..spissen kan en gruppe foreldre, lovlig arrangere private turer for sine barn og deres klassekamerater hvor bare de som betaler får være med. For de elevene som ikke har økonomi til å være med, spiller det liten rolle om turen skjer i regi av skolen eller privat. Skolen bør derfor oppfordre foreldre som arrangerer private klasseturer til å følge de samme retningslinjene som gjelder for gaver til turer i regi av skolen. Skolen kan sette som vilkår for å gi fri til en privat skoletur at foreldrene følger retningslinjene for innsamling av gaver til skolen.

Av og til kan det være vanskelig å avgjøre om en tur er i regi av skolen eller foreldrene. Følgende momenter vil trekke i retning av turen er i regi av skolen og omfattet av gratisprinsippet:

  • Lærere er med på turen og mottar lønn
  • Det er utarbeidet et ordensreglement for turen
  • Turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan
  • Turen er obligatorisk for elevene
  • Skolen er ansvarlig dersom det oppstår uhell
  • Det er organisert opplæringstilbud til elever som ikke er med på turen
  • Turen skjer i skoletiden uten at det er gitt permisjon

Er et eller flere av punktene oppfylt, vil turen normalt være i regi av skolen slik at gratisprinsippet gjelder.

Veilederen.no gir deg elevenes rettigheter enkelt forklart.

 

Prøv Veilederen gratis i dag

 

Få en enkel oversikt over reglene om barns rett til å bli hørt

Barns rett til å bli hørt og til å medvirke i egen sak kan fort bli fine ord uten noe reelt innhold. Retten til å bli hørt, retten til få informasjon og retten til privatliv er imidlertid viktige menneskerettigheter for både voksne og barn, som vi må forholde oss til.

Få en fin plakat med en enkel oversikt over reglene om barns rett til å bli hørt.

 

Last ned plakat

 

 

 

Alle foto: Shutterstock

Related blog posts