Choose language

Har du skoleledere som praktiserer reglene ulikt?

Å drive skole er et viktig samfunnsoppdrag. I Norge har elevene ikke bare en rett, men også en plikt til å gå på skolen. Det betyr at elevene i utgangspunktet er prisgitt at den skolen de tilhører, blir drevet i tråd med sentrale føringer.

Lover_og_regler_skole

Helt sentralt er opplæringsloven med forskrifter, arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven, barneloven med flere. Som om ikke det er nok, finnes det tariffavtaler, særavtaler, rundskriv og andre veiledninger. I tillegg må man følge med på den utviklingen som skjer gjennom rettspraksis.

Hvorfor er det viktig at skoleledere praktiserer reglene likt?

Ansatte, foresatte og elever har stadig bedre oversikt over egne rettigheter. Som skoleeier representerer du landets forvaltning, og du og dine skoleledere kan derfor ikke velge om dere vil følge gjeldende regelverk. Regelverket setter rammer for skolelederens handlingsrom, og skal sikre elevene og deres foresatte likest mulig skoletilbud uansett hvor i landet de bor.

Riktige beslutninger og svar på alle nivåer sikrer kvalitet. All saksbehandling og alle avgjørelser må derfor

  • Bygge på materielt riktig avgjørelse (riktig faktum – ingen synsing er lov)
  • Bygge på riktig rettsregel (du må vite hvordan regelen skal brukes)
  • Være effektiv og samtidig grundig (balanse)

Målet må være at den som er “utsatt” for skoleledernes saksbehandling skal føle seg rettferdig behandlet.

I større kommuner med flere skoler er det en forutsetning at både skoleledere og de ansatte  i skolen forstår regelverket på samme måte, og praktiserer regelverket riktig og så likt som overhodet mulig. I mindre kommuner er skoleledere oftere overlatt til seg selv, og det er en stor utfordring å skulle holde seg oppdatert innenfor alle relevante områder til enhver tid.

Gode skoleledere får trygge og selvstendige medarbeidere!

Det er ingen tvil om at det er større behov for kompetanse på flere områder i dag enn tidligere. Det er ikke bare skoleledere som er en del av forvaltningen. Alle de skoleansatte er en del av forvaltningen, og har et ansvar for å yte gode tjenester.

På den ene siden må hver enkelt ansatt kjenne sine plikter overfor både elever, foresatte og arbeidsgiver. På den andre siden skal de ansatte også ivaretas av sine skoleledere.

Det er viktig med forutsigbarhet, trygghet i jobben og likebehandling av ansatte.

Skolen er til for elevene

Elevene har lovbestemte rettigheter og minstekrav. Rettighetene skal oppfylles uansett hvor i landet man bor. Skolens viktigste oppgave er å drive pedagogisk arbeid. Alle skoleledere er ansvarlig for at det skjer innenfor de rammene regelverket setter.

 

High five
God kontakt mellom lærer og elev

 

Første prioritet er å sørge for at elevene har det bra, og at deres interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. For at elevene skal ha det bra, må de ansatte trives, gjøre en god jobb og være oppdatert.

Kan foreldrene være trygge på at barna er godt ivaretatt?

Den siste tiden har vi sett flere eksempler på at skoleeiere og rektorer har fått bøter for brudd på handlingsplikten i mobbesaker.

Foreldrene skal kunne føle seg trygge på at barna har det bra på skolen, og at de får den opplæringen de har krav på. Foreldrene skal være sikre på at barna deres blir sett i skolehverdagen, og at det ikke forekommer urimelig forskjellsbehandling, eller at barnas rettssikkerhet er dårlig ivaretatt.

Har du lagt til rette for at dine skoleledere kan praktisere regelverket likt?

Gjennom gode systemer, internkontroll og opplæring kan du sørge for at skoleledere på alle nivåer praktiserer reglene på lik måte.

 

Sjekk ut leders juridiske ansvarsområde

 

 

Related blog posts